Công thức tính diện tích tam giác


Diện tích tam giác bằng độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao chia 2:

S = (b \times h)/2

Leave a Reply